Back to Main site

id__fname__lname__day1__day2__day3__day4__day5__day6__day7__day8__day9__day10__day11__day12__day13__day14__day15__day16__day17__day18 0__CUTOFF__-__59.61__119.23__178.84__238.46__298.07__357.69__417.3__476.92__536.53__596.15__655.76__715.38__774.99__834.61__894.23__953.84__1013.46__1073.07 1252__VASU__DUZHIY__82.87__155.86__223.36__297.45__370.99__447.27__523.56__595.45__667.34__737.59__807.83__878.08__943.39__1014.73__1086.08__1155.22__1227.67__1291.33 1248__ATMAVIR__PETR SPACIL__83.97__159.7__233.24__305.13__377.57__447.82__518.62__578.98__647.58__716.18__784.78__852.29__915.95__985.1__1054.79__1123.39__1191.44__1256.2 1254__YURI__TROSTENYUK__80.12__152.02__222.81__291.96__360.56__430.26__498.86__566.36__633.32__701.37__768.87__835.82__901.68__968.08__1033.94__1100.34__1167.3__1231.51 1247__ASHPRIHANAL__AALTO__80.12__144.33__213.48__280.44__351.78__416.54__482.94__551__616.85__682.71__745.82__812.22__873.14__939__989.49__1056.99__1122.84__1188.7 1257__SURASA__MAIRER__70.25__134.46__200.31__263.97__325.99__389.1__453.31__517.52__592.28__648.68__714.54__779.3__843.51__908.81__973.57__1038.33__1103.09__1165.65 1255__KANEENIKA__JANAKOVA__75.19__135__194.28__255.19__316.11__377.03__440.14__503.8__567.46__631.67__696.43__760.09__824.3__888.51__953.27__1018.02__1080.59__1144.8 1256__SHAMITA__ACHENBACH-KONIG__66.95__123.48__185.49__245.86__306.78__369.89__431.91__493.92__556.48__620.14__684.9__745.27__805.64__867.65__928.02__988.39__1049.31__1099.8 1251__STUTISHEEL__LEBEDYEV__70.25__114.7__145.98__201.41__263.42__326.54__384.16__447.82__513.68__579.53__637.16__700.27__765.58__829.79__890.7__954.91__1018.57__1073.45 1249__BALADEV__PAVOL SARAZ__68.05__122.93__180.01__237.08__296.35__349.59__405.01__461.54__519.16__576.79__634.41__688.2__746.37__802.89__856.13__909.36__969.18__1028.45 1246__ANANDA-LAHARI__ZUSCIN__84.52__159.7__227.2__291.96__357.27__410.5__465.38__514.77__560.32__611.36__656.36__703.56__748.56__794.11__839.12__909.36__968.63__1015.28 1250__SOPAN__TSEKOV__70.25__130.61__190.98__246.96__307.33__362.76__423.12__484.04__544.96__604.78__665.69__726.06__776.55__821.55__864.36__919.79__966.44__1011.44 1253__VOLODYMYR__HLUSHCHUK__74.09__139.94__206.35__271.11__332.57__390.2__446.17__473.07__521.36__559.78__607.52__645.94__690.94__737.04__789.72__841.31__875.34__913.2
1252__2__2__2__1__1__1__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__ 1248__1__0__0__0__0__0__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__ 1254__3__3__3__2__2__2__2__2__2__2__2__2__2__2__2__2__2__2__ 1247__4__4__4__4__4__3__3__3__3__3__3__3__3__3__3__3__3__3__ 1257__7__7__6__6__6__6__5__4__4__4__4__4__4__4__4__4__4__4__ 1255__5__6__7__7__7__7__7__6__5__5__5__5__5__5__5__5__5__5__ 1256__11__9__9__9__9__8__8__7__7__6__6__6__6__6__6__6__6__6__ 1251__8__11__11__11__11__11__11__11__11__9__9__9__8__7__7__7__7__7__ 1249__10__10__10__10__10__10__10__10__10__10__10__10__10__9__9__9__8__8__ 1246__0__1__1__3__3__4__4__5__6__7__8__8__9__10__10__10__9__9__ 1250__9__8__8__8__8__9__9__8__8__8__7__7__7__8__8__8__10__10__ 1253__6__5__5__5__5__5__6__9__9__11__11__11__11__11__11__11__11__11__
Progress Daily Bar Position Mileage Place